AKTUALNOŚCI

Walentynki w CBS Europa
kkosicka, Poniedziałek 6 Luty 2023

Regulamin i warunki konkursu 

1. Konkurs ("Konkurs") i strona internetowa, na której zamieszczono niniejszy regulamin ("Warunki") i do których mają zastosowanie, są zarządzane przez CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership ("Spółka") Spółka utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą przy 33 Broadwick Street, Londyn, W1F 0DG, w Wielkiej Brytanii,w imieniu jednego lub kilku jej Podmiotów Powiązanych (zgodnie z definicją podaną w punkcie 4 poniżej),
2. Konkurs trwa od 12:00 w dniu 06.02.2023 do 23:59 w dniu 14.02.2023 ("Okres konkursu").
3. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone nie później niż 23:59:59 w dniu 14.02.2023 ("Data Zamknięcia"). Zgłoszenia otrzymane po Dacie Zamknięcia nie będą przetwarzane.
4. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich mieszkańców Polski, z wyłączeniem pracowników spółki lub innych podmiotów w ramach grupy spółek AMC Networks Inc. ("Partnerzy") (lub ich najbliższych rodzin) oraz / lub kogokolwiek związanego z administracją konkursu.(„Uczestnicy”)
5. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest konieczny żaden zakup.
6. Biorąc udział w Konkursie, wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin, a każdy uczestnik, który nie przestrzega któregokolwiek z wymienionych w nim warunków, może zostać zdyskwalifikowany decyzją spółki.
7. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie poprzez opublikowanie pełnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w sekcji komentarzy do posta konkursowego na Facebooku.
8. Wpisy nie mogą zawierać języka, który można w uzasadniony sposób uznać za nieprzyzwoity lub obraźliwy ani nie mogą być zniesławiające, znieważające lub skierowane przeciwko dobrej reputacji spółki, kanału telewizyjnego "CBS Europa" lub jakiegokolwiek innego kanału lub kanału usługowego obsługiwanego przez spółkę lub Partnera ("Usługi") lub dowolną inną osobę gdziekolwiek na świecie. Wszelkie zgłoszenia, które spółka według własnego wyłącznego uznania uzna za naruszające niniejsze postanowienie, zostaną usunięte, a spółka zastrzega sobie wszelkie inne prawa i środki prawne, które ma do dyspozycji w odniesieniu do każdego wpisu łamiącego prawo.
9. Wielokrotne zgłoszenia do Konkursu są niedozwolone. Spamerzy zostaną zdyskwalifikowani.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione, nieczytelne, niekompletne lub zmienione, a wszystkie takie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po Dacie Zamknięcia nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przez Internet nie jest dowodem wzięcia udziału i nie stanowi potwierdzenia zgłoszenia.
11. Spółka zastrzega sobie prawo do publicznego udostępnienia wygrywającego wpisu.
12. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne zezwolenie spółce na wykorzystywanie i / lub reprodukowanie ich wpisów bezterminowo w dowolny sposób, przez dowolne media, na wszystkich terytoriach na całym świecie, w tym m.in. na antenie lub online i do innych celów marketingowych.
13. Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie oraz nie zostali w żaden sposób zdyskwalifikowani zgodnie z niniejszymi Warunkami ("Uprawnieni uczestnicy") przejdą do procesu selekcji zarządzanego przez spółkę.
14. Zwycięzcami zostaną trzy (3) różne osoby wybrane przez spółkę na podstawie oceny odpowiedzi konkursowej spośród wszystkich Uprawnionych Uczestników ("Zwycięzcy"). Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.
15. Zwycięzcy wygrywają następującą nagrodę: 1 sztuka 300 zł voucher na zakupy w drogeriach SEPHORA, 1 portfel CBS Europa, 1 zestaw pralinek. 
16. Każdy z Zwycięzców zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku i będzie zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji, w tym (ale nie wyłącznie) kontaktowego adresu e-mail w ciągu 24 godzin od skontaktowania się z nim. Spółka zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uprawnionemu Uczestnikowi, jeśli przekazanie danych nie zostanie dokonane w wymaganym terminie.
17. Nagroda jest nieprzenoszalna i niewymienna. Spółka może zastąpić Nagrodę alternatywą o takiej samej lub porównywalnej wartości, jeśli według własnego uznania uzna to za konieczne.
18. Decyzja spółki jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja na ten temat.
19. Szanse na wygraną zależą od liczby zakwalifikowanych zgłoszeń.
20. Nagroda nie zawiera niczego poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości: Nagroda wyraźnie wyklucza koszty podróży w celu odebrania nagrody. Nagroda może podlegać warunkom strony trzeciej, za które spółka nie ponosi odpowiedzialności.
21. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, nazwisko i kraj pochodzenia uczestnika odpowiedzialnego za zwycięski zapis można uzyskać, pisząc do spółki na adres wskazany w ust. 1 (powyżej) do jednego miesiąca po Dacie Zamknięcia, załączając samodzielnie zaadresowaną kopertę zwrotną.
22. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z definicją tych warunków w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679) ("GDPR") przez spółkę i podmioty stowarzyszone do celów zarządzania Konkursem i marketingiem Usług zgodnie z:
a. polityką prywatności danych AMC Networks International, której kopia jest dostępna tutaj http://uk.amc.com/privacy-policy; oraz
b. obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, wchodzącym w życie od dnia 25 maja 2018 r. żadne dane zebrane podczas konkursu nie zostaną sprzedane do podmiotów trzecich. Każdy uczestnik konkursu rozumie, że dostarcza dane do spółki. Dane zebrane w zakresie konkursu używane będą, niewyłącznie, do kontaktu z uczestnikami i / lub zwycięzcami konkursu, aby przekazać zebrane informacje do zwycięzców konkursu oraz do opublikowania listy zwycięzców.
23. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku, kraju i / lub ich wizerunków w materiałach reklamowych i wydarzeniach związanych z Konkursem i / lub Usługą.  Spółka nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących zaufania wobec uczestników.
24. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na umieszczenie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku i kraju na stronie internetowej obsługiwanej przez spółkę lub Partnera, a także na antenie, po Dacie Zamknięcia na czas określony przez spółkę według własnego uznania.
25. Uczestnicy potwierdzają, że zrozumieli, iż daty jakichkolwiek wydarzeń organizowanych przez spółkę nie mogą zostać zmienione.
26. Spółka jest uprawniona do rozwiązania lub modyfikacji niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie.
27. Z wyjątkiem odpowiedzialności za:
a. obrażenia ciała lub śmierć w wyniku zaniedbania lub śmierci personelu, agentów lub podwykonawców (jeżeli istnieją); lub
b. oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, spółka i jej Podmioty stowarzyszone wykluczają, o ile zezwala na to prawo, wszelką odpowiedzialność związaną z Konkursem i Nagrodą przyznaną lub nieprzyznaną w związku z Konkursem.
28. Z chwilą wydania Nagrody Spółka nabywa, w ramach wydanej Nagrody, bez dodatkowych kosztów, licencję na wykonywanie autorskich praw majątkowych w nagrodzonym Konkursie, o której mowa w klauzuli 7 warunków konkursu stanowiącej utwór, w tym prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim w całości lub we fragmentach przez okres pięciu (5) lat od dnia zakończenia Konkursu na terytorium Polski, w szczególności w ramach następujące pola eksploatacji:
a. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. zwielokrotnianie utworu w inny sposób nieprowadzące do wykonania jego kopii, w szczególności wgrania utworu do pamięci komputera;
c. publiczne rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub jego egzemplarzy, ich użyczenie lub najem;
d. publiczne rozpowszechnianie utworu, bez korzystania z kopii utworu, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, eksponowanie, zwielokrotnianie, nadawanie i ponowne nadawanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp z miejsca i w wybranym przez siebie czasie, w szczególności przez Internet;
e. dokonywanie adaptacji utworu; oraz
f. wykonywania autorskich praw zależnych w Konkursie.
Laureat zobowiązuje się nie wykorzystywać autorskich praw osobistych do utworu w zakresie określonym w art. 16 ust. 3 do 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez zgody Spółki. Jeżeli w ramach Konkursu zostanie zgłoszona Praca niebędąca utworem, Spółka z chwilą wydania Nagrody nabywa bez dodatkowych kosztów wszelkie prawa do korzystania z Konkursu w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności marketingowej. w zakresie odpowiadającym zakresowi opisanemu powyżej.
29. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Spółka i jej spółki zależne, stowarzyszone, oddziały oraz jej członkowie kierownictwa, dyrektorzy, pracownicy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu z ich zobowiązań, które są spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza ich uzasadnioną kontrolą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakończenia Konkursu lub niemożności wykorzystania lub odebrania Nagrody z powodu zdarzeń losowych, wojny, terroryzmu, eksplozji, pożarów, powodzi lub innych klęsk żywiołowych, złej pogody, pandemii, strajków, zamieszek, zakłóceń społecznych, awarii internetu lub inne działania losu lub zwycięzcy (Zwycięzców) lub za jakiekolwiek inne zdarzenia, które są poza uzasadnioną kontrolą Partnerstwa.
30. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z tego.
W TYM MIESIĄCU
Letters to Juliet
Listy do Julii
Piątek 24 Maj
17:10
Cutthroat Island
Wyspa piratów
Wtorek 28 Maj
21:00
An Unfinished Life
Niedokończone życie
Środa 29 Maj
22:55