POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 25/05/2018

1. Informacje ogólne

 

Niniejszą Witrynę prowadzi Zonemedia Management Limited, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03290575, z siedzibą pod adresem: 33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ, Wielka Brytania (dalej: „Serwis") w imieniu CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership, spółki z siedzibą pod adresem: 33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ, Wielka Brytania (dalej: „Spółka"). Spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje oraz udostępnia informacje na temat użytkowników w celu maksymalnego zwiększenia zakresu korzystania przez niego z Serwisu, podejmowania lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby zapewnić użytkownikowi (dalej: „Użytkownik") dostęp do informacji na temat sposobu oraz celu gromadzenia, zarządzania, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania przez Spółkę informacji dotyczących Użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego z Serwisu.

2. Rodzaj informacji gromadzonych przez Spółkę

 

(a) Informacje przekazane bezpośrednio przez Użytkownika


W celu uzyskania dostępu lub korzystania z niektórych części bądź funkcjonalności Serwisu, wymagane jest podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dane, o których mowa powyżej, mogą stanowić kombinację informacji takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, informacje dotyczące mediów społecznościowych, płatności czy data urodzenia. W przypadku odmowy podania określonych informacji Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu lub korzystać z niektórych części bądź funkcjonalności Serwisu. Przykładowo odmowa podania adresu e-mail oznacza brak możliwości zarejestrowania się w celu otrzymywania aktualizacji bądź newsletterów pocztą elektroniczną; odmowa podania imienia i nazwiska lub innych danych identyfikacyjnych oznacza dla Spółki brak możliwości przesyłania odpowiedzi na zapytania Użytkownika bądź brak możliwości publikowania jego treści; odmowa podania informacji na temat płatności oznacza brak możliwości realizowania zamówień składanych przez Użytkownika; odmowa podania nazwy użytkownika i hasła oznacza brak dostępu do konta internetowego.

 

(b) Informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika

 

Korzystanie Użytkownika z Serwisu oznacza automatyczne gromadzenie przez Spółkę określonych informacji. DODATKOWE INFORMACJE

 

Przykładowo korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wiąże się z gromadzeniem przez Spółkę informacji na temat nazwy jego domeny oraz adresu IP, systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, szczegółowych informacji na temat plików cookies, czasu przebywania na stronie, ścieżki korzystania z Serwisu, przeglądanych przez Użytkownika treści, a także stron internetowych i innych usług elektronicznych, z których Użytkownik skorzystał przed uzyskaniem dostępu do Serwisu. Takie informacje są automatycznie rejestrowane przez serwer www Spółki oraz wykorzystywane przez nią i jej wybranych partnerów na potrzeby analizy ogólnej aktywności użytkowników Serwisu.

Informacje, o których mowa powyżej, nie są powiązane z żadnymi innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację Użytkownika jako osoby fizycznej.


Spółka gromadzi takie dane z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią informacje w formie elektronicznej przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej Użytkownika na twardym dysku jego komputera. W celu monitorowania sposobu korzystania z Serwisu Spółka wykorzystuje również inne narzędzia, w tym tzw. web beacony stanowiące dane wbudowane w obrazy udostępniane w Serwisie. Informacje uzyskane za pomocą narzędzi, o których mowa powyżej, wykorzystywane są w celu określania Treści, Treści Użytkownika, materiałów marketingowych i reklamowych oglądanych przez Użytkownika lub takich, do których Użytkownik uzyskał dostęp, co pozwala Spółce identyfikować konkretnych użytkowników Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych Treści, Treści Użytkownika oraz materiałów reklamowych, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie określonych aspektów Serwisu do aktywności oraz domniemanych zainteresowań Użytkownika. DODATKOWE INFORMACJE


Przeglądarka internetowa Użytkownika może ostrzegać go o wysyłaniu plików cookies, które mogą zostać przez niego wyłączone w całości. Można tego dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ponieważ przeglądarki internetowe różnią się od siebie, należy skorzystać z menu pomocy, aby dowiedzieć się, w jaki sposób odpowiednio zmieniać ustawienia plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do wielu funkcjonalności usprawniających wyszukiwanie, w tym funkcjonalności, o których mowa powyżej, a niektóre z usług oferowanych przez Spółkę mogą działać niepoprawnie. 


Inne rozwiązania technologiczne, w tym web beacony, mogą wiązać się z przekazywaniem informacji bezpośrednio Spółce lub innemu podmiotowi upoważnionemu przez nią do gromadzenia w jej imieniu informacji na temat Użytkownika. Ponadto Spółka może wykorzystywać metody, o których mowa powyżej, w wiadomościach wysyłanych przez siebie w formacie HTML w celu ustalenia, czy wiadomości te zostały przez użytkowników odczytane oraz czy skorzystali oni z odsyłaczy zawartych w tych wiadomościach. DODATKOWE INFORMACJE

na ten temat można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookies.


(c) Informacje na temat lokalizacji:


Spółka gromadzi różne rodzaje informacji na temat lokalizacji Użytkownika, w tym informacje ogólne, takie jak nazwa miasta, stanu lub kod pocztowy związany z adresem IP Użytkownika, a także – za jego zgodą – bardziej szczegółowe informacje na temat lokalizacji dostarczane za pomocą funkcjonalności GPS w urządzeniach mobilnych, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu. DODATKOWE INFORMACJE

 

Informacje na temat lokalizacji, o których mowa powyżej, Spółka może wykorzystywać w celu odpowiedniego dostosowania Serwisu, w tym udostępnianych Użytkownikowi treści reklamowych. Przykładowo, podanie kodu pocztowego pozwalającego na określenie miejsca zamieszkania Użytkownika pozwala personalizować Serwis poprzez udostępnienie informacji, funkcjonalności lub reklam odpowiednich dla określonej miejscowości. W tym celu informacje na temat lokalizacji Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom stowarzyszonym ze Spółką, jej przedstawicielom, dostawcom oraz reklamodawcom, zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej.

 

W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na przekazywanie z jego urządzenia informacji pozwalających śledzić jego położenie, powinien zablokować możliwość przekazywania takich informacji z poziomu swojego urządzenia bądź wyłączyć funkcję GPS lub inne funkcje pozwalające na śledzenie lokalizacji, jeśli urządzenie na to pozwala. Instrukcje dotyczące sposobu wyłączenia funkcji GPS lub innych funkcji pozwalających na śledzenie lokalizacji można uzyskać od producenta danego urządzenia. Zgoda wyrażona pierwotnie na gromadzenie przez Spółkę informacji na temat lokalizacji Użytkownika może zostać wycofana w dowolnym czasie poprzez zmianę ustawień urządzenia mobilnego Użytkownika bądź odinstalowanie aplikacji z urządzenia mobilnego zgodnie ze standardowym procesem usuwania aplikacji z tego urządzenia.

 

3. Gromadzenie dodatkowych informacji

 

Niektóre elementy Serwisu zawierają wbudowane treści bądź odsyłacze do treści kontrolowanych przez osoby trzecie. Osoby trzecie, o których mowa powyżej, mogą gromadzić informacje dotyczące Użytkownika w momencie uzyskania przez niego dostępu do należących do nich treści. DODATKOWE INFORMACJE

 

Decydując się na dostęp do treści należących do osób trzecich, Użytkownik powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, aby upewnić się, że rozumie i akceptuje sposób, w jaki te osoby gromadzą informacje na jego temat. Spółka nie przyjmuje i zrzeka się odpowiedzialności za politykę prywatności oraz sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji przez witryny należące do osób trzecich (bez względu na to, czy Witryna zawiera odsyłacze do nich lub jest z nimi powiązana). Odsyłacze, o których mowa powyżej, udostępniane są wyłącznie dla wygody Użytkownika, który korzysta z nich na własne ryzyko. 

 

Spółka uzyskuje informacje na temat Użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z Serwisu, od osób trzecich, takich jak dostawcy usług zarządzania stronami internetowymi (hosting), analitycznych, platform społecznościowych, dostawców danych oraz podmiotów świadczących usługi reklamowe. DODATKOWE INFORMACJE


Informacje gromadzone przez Spółkę w ten sposób obejmują wiek Użytkownika (podany przez niego lub domniemany), płeć, dane kontaktowe, informacje o charakterze demograficznym, zainteresowania, a także informacje na temat urządzeń wykorzystywanych przez niego w celu uzyskania dostępu do usług online.

 

Informacje podane Spółce przez Użytkownika oraz gromadzone przez nią automatycznie mogą być agregowane z informacjami pozyskiwanymi ze źródeł publicznych bądź od osób trzecich. Podmioty świadczące usługi analityczne i reklamowe mogą poddawać analizie dane pozyskiwane ze źródeł online oraz z innych źródeł, aby przekazywać Spółce wnioski na temat informacji demograficznych oraz zainteresowań Użytkownika, np. jego wieku (przedział) i rodzaju produktów lub usług, którymi może być zainteresowany. Użytkownik może udzielić Spółce zgody na dostęp do informacji na swój temat, w tym informacji pozwalających na jego identyfikację, uzyskanych w związku z usługami oferowanymi przez osoby trzecie, w tym z serwisów społecznościowych. Przykładowo, aby uzyskać dostęp do Serwisu, Użytkownik może zalogować się, podając swoje dane do serwisu społecznościowego, dzięki czemu Spółka uzyskuje informacje na temat konta Użytkownika w serwisie społecznościowym, w tym na temat jego znajomych lub kontaktów, zdjęcia profilowego, daty urodzenia, płci, a także innych danych dotyczących jego profilu oraz wszelkich innych informacji, które Użytkownik udostępnia za pośrednictwem określonej platformy. Zakres informacji uzyskiwanych przez Spółkę w związku z usługami oferowanymi przez osoby trzecie jest uzależniony od ustawień konta/prywatności Użytkownika w serwisach udostępnianych przez osoby trzecie, a także przyjętej przez nie polityki prywatności.

 

Spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje oraz udostępnia informacje uzyskane od osób trzecich zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

4. Sposób wykorzystywania informacji Użytkownika

 

Spółka wykorzystuje zgromadzone informacje w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług zgodnie z zawartymi z nim umowami, na potrzeby komunikacji z Użytkownikiem, a także zarządzania i doskonalenia oferowanych przez siebie usług, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są w celu:

 • zapewnienia mu dostępu do usług pozwalających Spółce na wypełnienie zobowiązań umownych względem Użytkownika. W przypadku gdy usługi nie podlegają postanowieniom określonej umowy Spółka wykorzystuje informacje na temat Użytkownika w swoim własnym interesie ekonomicznym, świadcząc na jego rzecz usługi wysokiej jakości,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane przez Użytkownika, zakładając, że takie działania leżą w interesie ekonomicznym Spółki, a Użytkownik zwrócił się do niej z takim zapytaniem,
 • poprawy jakości Serwisu oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania z niego przez użytkowników. Takie działanie jest niezbędne dla poprawy jakości usług oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, zapewniając jednocześnie korzyści Użytkownikowi dzięki zwiększeniu ich użyteczności oraz atrakcyjności,
 • przekazywania Użytkownikowi informacji na temat produktów i usług oferowanych przez Spółkę, w tym reklam behawioralnych, a także informacji dotyczących funkcjonalności Serwisu wraz ze zmianami, jakie mogą być wprowadzane do Polityki prywatności lub warunków korzystania. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Spółka będzie wysyłać wiadomości wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to swoją zgodę lub jeśli przekazywanie Użytkownikowi informacji na temat nowych produktów i funkcjonalności leży w interesie ekonomicznym Spółki. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych,
 • przekazywania Użytkownikowi informacji na temat produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie, które mogą być dla niego interesujące, w tym z wykorzystaniem reklam behawioralnych. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, Spółka będzie wysyłać wiadomości wyłącznie pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to swoją zgodę lub jeśli przekazywanie Użytkownikowi informacji na temat interesujących go produktów i usług leży w interesie ekonomicznym Spółki związanym z poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać udzieloną wcześniej zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych,
 • wyciągania wniosków dotyczących zainteresowań Użytkownika w zakresie, w jakim leży to w interesie ekonomicznym Spółki związanym z poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych oraz lepszym dostosowywaniem usług do indywidualnych potrzeb Użytkownika i innych użytkowników,
 • wypełniania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • zapewnienia ochrony praw przysługujących Spółce, Użytkownikowi i innym osobom w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z wysokimi standardami prowadzenia działalności przyjętymi przez Spółkę.

Spółka może wykorzystywać zagregowane lub zanonimizowane dane oraz inne informacje niestanowiące danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w dowolnym celu, w tym między innymi na potrzeby przeprowadzana analiz statystycznych pozwalających na weryfikację sposobu korzystania z Serwisu.


Analiza danych osobowych gromadzonych w celach reklamowych, marketingowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania nadużyciom odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów pozwalających zidentyfikować lub przewidzieć potencjalne ryzyko związane z takim działaniem lub jego skutki. DODATKOWE INFORMACJE

 

Przykładowo Spółka może wykorzystywać informacje przekazywane jej przez Użytkownika oraz informacje na temat jego aktywności online w celu wyciągania wniosków dotyczących jego zainteresowań. Wnioski takie wykorzystywane są następnie w procesie podejmowania zautomatyzowanych decyzji dotyczących treści, rekomendacji oraz ofert przedstawianych Użytkownikowi za pośrednictwem elektronicznych kanałów należących do Spółki. Spółka stosuje zautomatyzowane narzędzia pozwalające na identyfikację podejrzanej aktywności związanej z Serwisem (np. wielokrotne logowanie z różnych lokalizacji w krótkim okresie czasu). Zautomatyzowane procesy, o których mowa powyżej, nie wywołują żadnych skutków prawnych ani innych podobnych skutków dla Użytkownika bez interwencji człowieka.

5. Sposób udostępniania informacji

 

Spółka może ujawniać informacje na wniosek Użytkownika lub za jego zgodą. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu wcześniej udzielonej zgody Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu w momencie udzielania zgody bądź też skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem kanałów określonych poniżej.

 

Informacje udostępniane są osobom trzecim, które działają w jej imieniu w związku z prowadzeniem Serwisu lub realizują związane z tym czynności. DODATKOWE INFORMACJE

 

Jeśli niniejsza Polityka prywatności nie stanowi wyraźnie inaczej lub jeśli Użytkownik nie został poinformowany inaczej, Spółka podejmuje uzasadnione kroki, aby zapewnić, że podmioty, o których mowa powyżej, gromadzą, przechowują i wykorzystują informacje na temat Użytkownika wyłącznie w jej imieniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Usługodawcy obejmują dostawców usług zarządzania stronami internetowymi (hosting), poczty elektronicznej, wysyłki oraz przechowywania danych. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług w zakresie, w jakim leży to w uzasadnionym interesie Spółki związanym z efektywnym zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jej rozwojem w przyszłości.

 

Informacje na temat Użytkownika będą przekazywane osobom trzecim w przypadku podjęcia przez niego w Serwisie określonej aktywności sponsorowanej przez osoby trzecie. Przykładowo Użytkownik może podjąć decyzję o zakupie produktów lub usług oferowanych przez osoby trzecie bądź też o otrzymywaniu informacji lub powiadomień wysyłanych przez osobę trzecią. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z współsponsorowanej oferty osoby trzeciej o charakterze co-brandingowym Spółka może udostępniać jej informacje (w tym adres e-mail użytkownika) w związku z taką ofertą. DODATKOWE INFORMACJE

 

Informacje te udostępniane są osobom trzecim do celów i na podstawie określonej powyżej (zob. par. 4), przykładowo, na potrzeby realizacji transakcji zawieranych przez Użytkownika, udzielania odpowiedzi na jego zapytania bądź przekazywania mu informacji od osób trzecich.

 

Spółka współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług analitycznych, co pozwala jej lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Witryn. Dostawcy, o których mowa powyżej, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz podobne technologie na potrzeby gromadzenia informacji dotyczących sposobu korzystania z Witryn przez Użytkownika, a także informacji dotyczących sposobu korzystania przez niego z innych stron internetowych. DODATKOWE INFORMACJE

 

Zakres usług zewnętrznych, z których Spółka może korzystać, obejmuje między innymi: Google Analytics, Brightcove, NPAW oraz Adobe,, a podmioty świadczące takie usługi mogą gromadzić i wykorzystywać informacje na różne sposoby. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług analitycznych w zakresie, w jakim leży to w uzasadnionym interesie Spółki związanym z efektywnym zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jej rozwojem w przyszłości.

 

Od czasu do czasu informacje Użytkownika udostępniane są podmiotom zależnym lub stowarzyszonym ze Spółką bądź też innym podmiotom powiązanym z nią w celach określonych w par. 4 powyżej. DODATKOWE INFORMACJE

 

Spółka może ujawniać informacje, jeśli w swoim przekonaniu i dobrej wierze uzna, że ich ujawnienie:

 • wymagane jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi w celu zapewnienia zgodności z nakazem lub wezwaniem sądowym bądź też na wniosek organów ścigania,
 • zapewni bardziej skuteczną ochronę przysługujących jej praw lub bardziej skuteczne egzekwowanie Warunków korzystania,
 • zwiększy skuteczność wykrywania, zapobiegania lub reagowania na oszustwa lub przypadki naruszenia praw własności intelektualnej,
 • pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo Użytkownika, w tym jego mienia,
 • zwiększy bezpieczeństwo Serwisu, baz danych oraz osób trzecich, w tym bezpieczeństwo aktywów materialnych i niematerialnych stanowiących własność Spółki bądź osób trzecich.

Informacje na temat Użytkownika mogą być również udostępniane w uzasadnionym zakresie niezbędnym w związku z rozważaniem, negocjowaniem lub finalizacją transakcji przejęcia, reorganizacji lub nabycia przedsiębiorstwa Spółki bądź też sprzedaży, likwidacji lub transferu należących do niej aktywów, w całości lub w części. DODATKOWE INFORMACJE

 

Przypadki ujawniania informacji, o których mowa powyżej, mogą mieć miejsce z zastrzeżeniem, że jest to konieczne w celu wykonania prawnych obowiązków ciążących na Spółce lub leży w jej uzasadnionym interesie związanym ze skutecznym zarządzaniem prowadzoną działalnością gospodarczą bądź też jej rozwojem w przyszłości.

 

Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim informacji niepozwalających na identyfikację Użytkownika (które nie mogą zostać zagregowane z innym informacjami, do których Spółka ma dostęp, w celu identyfikacji Użytkownika) w żadnym celu.

 

6. Przechowywanie informacji

 

Spółka przechowuje informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika jako osobę fizyczną przez okres trwania stosunku łączącego ją z Użytkownikiem, a także po jego zakończeniu. DODATKOWE INFORMACJE

 

Ustalając długość okresu przechowywania danych osobowych Użytkownika po ustaniu stosunku łączącego go ze Spółką, Spółka uwzględnia czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej oraz do wypełnienia nałożonych na nią zobowiązań o charakterze prawnym, w tym zobowiązań wobec organów nadzoru nad rynkiem usług finansowych. Dane osobowe mogą być także przechowywane w związku z weryfikacją lub obroną przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi zgodnie z okresem ich przedawnienia w krajach, w których może być prowadzone związane z nimi postępowanie.

7. Bezpieczeństwo

 

Spółka stosuje techniczne, administracyjne i fizyczne środki ochrony gromadzonych bądź pozyskiwanych przez nią informacji, które są zgodne z odpowiednimi standardami branżowymi. Obowiązujące w Spółce procedury bezpieczeństwa podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji. Należy jednak podkreślić, że pomimo starań podejmowanych w tym zakresie przez Spółkę, żadne środki ochrony nie są doskonałe i nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa.  


8. Osoby poniżej osiemnastego roku życia


W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia nie jest dozwolona rejestracja w celu korzystania z Serwisu oraz przekazywanie Spółce danych osobowych. Osoby takie są jednak uprawnione do korzystania z Serwisu za zgodą swojego rodzica lub opiekuna.

9. Decyzje i prawa Użytkownika

 

Użytkownik, który nie chce otrzymywać od Spółki materiałów marketingowych w przyszłości, może zawiadomić ją o tym fakcie, kontaktując się z nią pod adresem:


DataPrivacy-uk@amcnetworks.com
lub korzystając z przycisku „rezygnacja" bądź też z innych funkcjonalności umożliwiających rezygnację, o których informowany jest w materiałach marketingowych przesyłanych mu przez Spółkę.

 

Na mocy przepisów obowiązujących lokalnie Użytkownikowi mogą przysługiwać określone dodatkowe prawa dotyczące danych osobowych. DODATKOWE INFORMACJE

 

Ich zakres może obejmować: prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, prawo do poprawiania informacji na temat Użytkownika znajdujących się w posiadaniu Spółki, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia korzystania z danych osobowych Użytkownika przez Spółkę, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez Spółkę (w zakresie określonym powyżej), prawo do otrzymania danych osobowych Użytkownika w nadającym się do użytku formacie elektronicznym oraz do przesłania ich osobie trzeciej (prawo do przeniesienia danych), prawo do złożenia skargi do lokalnych organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, a także prawo do wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Spółkę. Użytkownik zainteresowany możliwością omówienia lub wykonania przysługujących mu praw może skontaktować się w tym celu ze Spółką pod adresem: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

10. Czaty, fora, komentarze i Treści Użytkownika

 

Należy podkreślić, że czaty, fora, komentarze oraz te elementy Serwisu, które pozwalają na przesyłanie Treści Użytkownika, są dostępne publicznie i podlegają publicznej dyskusji. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w dostępnych publicznie częściach Serwisu są widoczne dla szerokiego grona odbiorców.

11. Miejsce przetwarzania informacji

 

Informacje zgromadzone za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju, które może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak kraj Użytkownika. Ponadto informacje Użytkownika mogą być przekazywane poza terytorium Wielkiej Brytanii podmiotom stowarzyszonym ze Spółką, jej partnerom biznesowym oraz usługodawcom mającym siedzibę w innych krajach, w tym w Unii Europejskiej lub poza jej terytorium. DODATKOWE INFORMACJE

 

W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane, przechowywane oraz przetwarzane w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jakiego wymagają przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej bądź też inne obowiązujące przepisy prawa. Spółka stosuje jednak odpowiednie zabezpieczenia (w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez właściwe organy), które są zgodne z obowiązującymi wymogami prawa i zapewniają odpowiednią ochronę danych Użytkownika. Aby uzyskać DODATKOWE INFORMACJE

dotyczące odpowiednich zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub otrzymać ich kopię, należy skontaktować się ze Spółką pod adresem:
DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

12. Zmiany Polityki prywatności


Ponieważ niniejsza Polityka prywatności może być modyfikowana w dowolnym czasie, zaleca się, aby Użytkownik zapoznawał się z jej postanowieniami podczas każdorazowego korzystania z Serwisu.

 

Niniejsza Polityka prywatności może zostać udostępniona w wielu wersjach językowych z zastrzeżeniem, że wersja angielska jest zawsze rozstrzygająca.

13. Kontakt ze Spółką

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki, należy skontaktować się ze Spółką:

Adres: CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership, 33 Broadwick Street, Soho, London W1F 0DQ, Wielka Brytania – Do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych

Adres e-mail: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

Telefon: +44 207 328 8808

 


Inspektor Ochrony Danych w Europie:
  


AMC Networks International - Iberia

C/O AMCNI – Inspektor Ochrony Danych w Europie

Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon

28224 Madryt

Hiszpania

dpo@amcnetworks.com
W TYM MIESIĄCU
Little Women
Małe kobietki
Sobota 22 Czerwiec
17:45
Le petit baigneur
Mały pływak
Środa 19 Czerwiec
18:10
American Pie
American Pie
Poniedziałek 24 Czerwiec
20:00
DZIŚ WIECZOREM
The Godfather Part II
Ojciec chrzestny II
Dziś w CBS Europa o 20:00

Druga odsłona słynnego tryptyku Francisa Forda Coppoli. Pierwsza część filmu ukazuje dzieciństwo Vita Corleone, druga — mafijną karierę jego syna, Michaela.