REGULAMIN

Data wejścia w życie: 25/05/2018

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULAMINU

Niniejszą witrynę (dalej: „Witryna") prowadzi Zonemedia Management Limited (spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03290575, z siedzibą pod adresem: 33 Broadwick Street, Soho, London W1F 0DQ), w imieniu  CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership, spółki z siedzibą pod adresem: 33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ, Wielka Brytania (dalej: „Spółka"), a niniejszy regulamin określa zasady oraz zobowiązania Spółki i użytkownika (dalej: „Użytkownik") związane z korzystaniem z Witryny. Należy uważnie zapoznać się z regulaminem, a w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się ze Spółką pod adresem: terms_conditions@uk.amcnetworks.com.
 


Niniejsza Witryna została zaprojektowana wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb rozrywkowych, informacyjnych oraz komunikacyjnych Użytkownika. Użytkownik może przeglądać zawartość Witryny, pamiętając jednak, że dostęp do niej oraz korzystanie z niej podlega ściśle postanowieniom: (i) niniejszego Regulaminu, (ii) Polityki prywatności, (iii) Wytycznych dla społeczności internetowej oraz (iv) wszystkich obowiązujących przepisów prawa (dalej łącznie: „Warunki korzystania").
 


Warunki korzystania stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczącą korzystania przez niego z Witryny. Korzystając z Witryny, uzyskując do niej dostęp, udostępniając na niej informacje lub przeglądając jej zawartość, Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie Warunków korzystania bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń, a także akceptuje ich treść. W przypadku braku zgody na zastosowanie Warunków korzystania Użytkownik powinien niezwłocznie opuścić Witrynę oraz powstrzymać się od wchodzenia na nią do czasu, kiedy uzna, że zgadza się na zastosowanie Warunków korzystania. 


Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny. 


Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Witryny w przypadku gdy – decyzją Spółki bądź na mocy odpowiednich przepisów prawa obowiązujących w kraju swojego zamieszkania bądź kraju, z którego uzyskuje dostęp do Witryny – podlega w danym momencie zakazowi uzyskiwania do niej dostępu. 


W przypadku korzystania z Witryny w imieniu firmy Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania w jej imieniu oraz potwierdza, że prawa do korzystania z Witryny przyznane Użytkownikowi oraz firmie na podstawie niniejszych Warunków korzystania są wyraźnie uzależnione od ich akceptacji przez uprawniony do tego personel firmy. Użytkownikowi i firmie zabrania się korzystania z informacji zawartych w Witrynie w celach komercyjnych. Należy pamiętać, że Serwis informacyjny podlega dodatkowym warunkom, które zostały udostępnione na stronie logowania do niego. 


Spółce przysługuje prawo do modyfikacji lub uzupełniania Warunków korzystania ze skutkiem natychmiastowym w drodze opublikowania ich zaktualizowanej wersji w Witrynie. Prawo to nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. W przypadku braku akceptacji danej zmiany Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania z Witryny. Zalecane jest okresowe przeglądanie Warunków korzystania w celu zapoznania się ze zmianami, o których mowa powyżej. Korzystanie z Witryny przez Użytkownika może również podlegać dodatkowym warunkom i regulaminom, które Spółka może publikować w Witrynie, w tym między innymi zasadom dotyczącym organizowania wydarzeń i konkursów, „Wytycznym dla społeczności internetowej", „Regulaminowi forum dyskusyjnego" bądź też innym warunkom narzuconym przez zewnętrznych dostawców treści w związku z dostarczanymi przez nich treściami, produktami, stronami lub usługami, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Witryny. Kontynuacja korzystania z Witryny oznacza potwierdzenie, że Użytkownik akceptuje zaktualizowane Warunki korzystania i wyraża zgodę na ich zastosowanie. 


Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać opracowanych przez Spółkę Wytycznych dla społeczności internetowej oraz wszelkich innych warunków i wymogów opublikowanych w Witrynie i dotyczących: (a) zachowania Użytkownika podczas korzystania z Witryny oraz (b) Treści Użytkownika (zgodnie z definicją przedstawioną poniżej).

2. WERSJE JĘZYKOWE WARUNKÓW KORZYSTANIA


Tłumaczenie Warunków korzystania z języka angielskiego na inne języki może zostać udostępnione wyłącznie dla wygody Użytkownika. Użytkownik niniejszym potwierdza, że jego relacje ze Spółką reguluje angielska wersja językowa Warunków korzystania. W przypadku jakichkolwiek niezgodności bądź rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową Warunków korzystania a jej tłumaczeniem na inny język za wiążącą uznaje się angielską wersję językową.

3. PRYWATNOŚĆ I DANE UŻYTKOWNIKA


Spółka bardzo poważnie traktuje wszelkie kwestie związane z danymi Użytkownika oraz jego prywatnością. Otrzymywanie newsletterów i aktualizacji, a także udostępnianie Treści Użytkownika (zgodnie z definicją przedstawioną poniżej) i uzyskiwanie dostępu do niektórych elementów Witryny wymaga od Użytkownika podania jego danych osobowych w ograniczonym zakresie. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące sposobu oraz celu gromadzenia danych osobowych Użytkownika, a także wykorzystywania ich i udostępniania, wraz z zobowiązaniem Spółki do zapewnienia ochrony takich danych oraz prywatności Użytkownika, można znaleźć w Polityki prywatności.

4. REJESTRACJA, KONTA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO


Aby korzystać z niektórych funkcjonalności Witryny, Użytkownik może zarejestrować się i utworzyć swoje konto. Rejestracja w Witrynie możliwa jest wyłącznie w przypadku osób, które ukończyły osiemnaście lat. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe, dokładne, aktualne oraz kompletne informacje na swój temat, określone w formularzu rejestracyjnym. Następnie należy wybrać hasło oraz nazwę konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego hasła w poufności, 


a także za wszelkie działania wykonywane przy użyciu swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się: (a) zawiadomić Spółkę niezwłocznie o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania ze swojego konta bądź też innym incydencie bezpieczeństwa, (b) wyjść/wylogować się z konta po zakończeniu każdej sesji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bądź szkody wynikające z niewykonania przez Użytkownika zobowiązań określonych w niniejszym par. 4. 


Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do konta, a także do jego czasowego zablokowania lub usunięcia w przypadku: (a) podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji bądź w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że informacje podane przez Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, (b) wielokrotnego logowania się przez Użytkownika w celu zakłócenia działania Witryny lub korzystania z niej przez innych użytkowników. 


5. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA TREŚCI, OZNAKOWANIA WITRYNY I OPROGRAMOWANIA


Witryna zawiera: (a) treści obejmujące między innymi tekst, obrazy, materiały graficzne oraz pliki audio lub wideo, (b) oprogramowanie, w tym pliki lub obrazy wbudowane w oprogramowanie bądź generowane przez nie, wraz z towarzyszącymi danymi (dalej: „Oprogramowanie"), (c) nazwy, obrazy, znaki towarowe oraz logotypy identyfikujące Spółkę, jej kanały, produkty lub usługi, jej podmiot dominujący, podmioty z nią powiązane lub stowarzyszone bądź też osoby trzecie wraz z ich produktami i usługami (dalej: „Oznakowanie Witryny"), które w całości stanowią własność Spółki, jej podmiotu dominującego, podmiotów z nią powiązanych lub stowarzyszonych, są przez nie zarządzane, licencjonowane lub kontrolowane (dalej indywidualnie oraz łącznie: „Treść" lub „Treści"). Wszelkie Treści podlegają ochronie na podstawie praw autorskich, znaków towarowych, praw do wzorów, patentów oraz innych praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej (zarówno zarejestrowanych, jak i nie). 


Żadne z postanowień Warunków korzystania nie przenosi praw własności ani praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej do żadnych Treści opublikowanych w Witrynie ze Spółki na Użytkownika. Wszelkie prawa dotyczące Treści opublikowanych w Witrynie (w tym w zakresie projektu Witryny, jej zaaranżowania, wyglądu czy wrażeń), bez względu na to, czy stanowią własność Spółki, czy też przedmiot uzyskanej przez nią licencji, pozostają prawami Spółki lub licencjodawcy praw do Treści (którym może być inny użytkownik), bez żadnych odstępstw i ograniczeń. 


W przypadku Treści, które zostały w sposób wyraźny oznakowane jako „dostępne do pobrania", Użytkownik jest uprawniony do jednorazowego pobrania Treści na jeden komputer i korzystania z nich wyłącznie na własne, niekomercyjne, prywatne potrzeby z zastrzeżeniem, że wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa majątkowe pozostaną nienaruszone (dalej: „Treści dostępne do pobrania"). Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji w odniesieniu do Treści dostępnych do pobrania, które można pobrać wyłącznie we wskazanym celu lub zgodnie z ich przeznaczeniem. Spółka nie przenosi na Użytkownika tytułu prawnego ani prawa własności Treści dostępnych do pobrania. Użytkownik jest właścicielem nośnika, na którym zapisane są Treści dostępne do pobrania. Spółka zachowuje jednak pełny i nieograniczony tytuł prawny oraz prawo własności Treści dostępnych do pobrania wraz z wszelkimi prawami majątkowymi, w tym prawami własności intelektualnej związanymi z Treściami dostępnymi do pobrania. 


Zabrania się kopiowania, sprzedawania, reprodukowania, ponownego publikowania, przesyłania, pobierania, udostępniania, transmitowania oraz dystrybuowania lub dekompilowania, odtwarzania kodu źródłowego lub rozkładania na części Treści lub Treści dostępnych do pobrania bez wyraźnej uprzedniej zgody Spółki. 


Jeśli Spółka nie postanowiła wyraźnie inaczej, surowo zabrania się modyfikowania lub wykorzystywania Treści lub Treści dostępnych do pobrania w celach innych niż określone w Warunkach korzystania, a wszelkie takie działania stanowią naruszenie przysługujących Spółce (a w niektórych przypadkach osobie trzeciej) praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw majątkowych bądź praw własności intelektualnej. Surowo zabrania się wykorzystywania Treści lub Treści dostępnych do pobrania na innych stronach internetowych bądź też w środowisku komputerów stanowiących sieć bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. 


6. PEŁNOLETNOŚĆ ORAZ KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE


Spółka kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności dzieci w internecie. Jeśli informacje opublikowane w Witrynie nie stanowią inaczej, dzieci oraz inne osoby młodociane poniżej osiemnastego roku życia są uprawnione do uzyskiwania dostępu do Witryny, przeglądania jej oraz pobierania określonego Oprogramowania i Treści z zastrzeżeniem, że nie mogą rejestrować konta, uzyskiwać dostępu do określonych treści bez zgody osoby dorosłej ani aktywnie korzystać z Witryny, np. przesyłać na nią Treści Użytkownika (zgodnie z definicją przedstawioną poniżej). 


Dokonując rejestracji lub udostępniając Spółce swoje dane osobowe, Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ma co najmniej osiemnaście lat oraz zgadza się na zastosowanie Warunków korzystania. Osoby poniżej osiemnastego roku życia nie powinny podejmować próby rejestracji w Witrynie ani udostępniać Spółce swojego imienia, nazwiska, danych kontaktowych ani żadnych innych informacji na swój temat. 


Spółka zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia dowodu potwierdzającego wiek lub uprawnienie do korzystania z Witryny. W razie powzięcia informacji lub podejrzenia, że Użytkownik nie spełnia wymogów dotyczących wieku, Spółka zastrzega sobie prawo do: (a) czasowego zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika lub ograniczenia jego dostępu do Witryny niezwłocznie i bez uprzedniego zawiadomienia, (b) pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z Witryny w przyszłości, (c) usunięcia danych osobowych Użytkownika z Witryny oraz ze swoich baz danych. 


Niektóre Treści opublikowane w Witrynie mogą być nieodpowiednie dla dzieci lub osób młodocianych. Zgoda na zastosowanie Warunków korzystania oznacza, że Użytkownik, jego rodzice lub opiekunowie przyjmują pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z wytycznymi dla osób przeglądających Witrynę, które mogą mieć zastosowanie do niektórych Treści w celu poinformowania oraz – w uzasadnionych przypadkach – ostrzeżenia osób przeglądających Witrynę, w tym między innymi dzieci oraz osób młodocianych, o ich nieodpowiednim charakterze. Wyrażając zgodę na przeglądanie Treści przez dzieci lub osoby młodociane, Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie, że Treści te są dla nich odpowiednie. 


Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz w Witrynie można znaleźć w „Wytycznych dla społeczności internetowej". 


7. TREŚCI UŻYTKOWNIKA PRZESYŁANE DO WITRYNY


Będąc posiadaczem konta w Witrynie, Użytkownik może przesyłać tekst, obrazy, materiały graficzne, a także pliki audio lub wideo (dalej: „Treści Użytkownika"). Użytkownik niniejszym potwierdza, że wszelkie Treści Użytkownika przesłane do Witryny stają się informacjami dostępnymi publicznie, do których dostęp może uzyskać każda osoba korzystająca z internetu w dowolnym miejscu na świecie oraz które mogą zostać znalezione za pomocą niezależnych wyszukiwarek internetowych. Użytkownik potwierdza, że wszelkie Treści Użytkownika przesyłane są do Witryny wyłącznie na ryzyko Użytkownika, a Spółka nie zapewnia ich ochrony. Dla celów niniejszego paragrafu przyjmuje się, że dane osobowe Użytkownika nie stanowią Treści Użytkownika, a Spółka gromadzi i przechowuje wszelkie dane osobowe na zabezpieczonym serwerze. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Polityki prywatności.


Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej do Treści Użytkownika. Wymagane jest, aby Użytkownik udzielił Spółce ograniczonej licencji do praw przysługujących mu w odniesieniu do Treści Użytkownika, zgodnie z postanowieniami par. 8 poniżej. 


Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści Użytkownika oraz skutki ich udostępniania bądź publikowania. Spółka nie rekomenduje żadnych Treści Użytkownika ani żadnych zawartych w nich opinii, zaleceń bądź porad oraz wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z Treściami Użytkownika. 


Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że: (a) posiada (i będzie posiadał w czasie korzystania z Witryny) wszelkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia wymagane, aby Spółka mogła pełnić rolę hosta oraz wyświetlać Treści Użytkownika w Witrynie, (b) przesyłane i udostępniane Treści Użytkownika są oryginalne i nie naruszają żadnych praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej ani żadnych innych praw (w tym praw umownych, związanych z zachowaniem poufności, prywatności czy praw do jawności) żadnej innej osoby lub podmiotu, (c) przesyłane i udostępniane Treści Użytkownika nie zawierają żadnego szkodliwego oprogramowania (w tym między innymi oprogramowania złośliwego, wirusów, koni trojańskich itp.), które mogłoby wywierać negatywny wpływ na Witrynę, zakłócać jej działanie lub uniemożliwiać jej funkcjonowanie w inny sposób, (d) wszelkie osoby występujące w przesyłanych lub udostępnianych Treściach Użytkownika mających formę materiałów audio lub wizualnych mają ukończone osiemnaście lat, (e) żadne elementy Treści Użytkownika nie stanowią działania ani nie zachęcają do podejmowania działań, które mogłyby stanowić przestępstwo bądź źródło odpowiedzialności cywilnej lub inne naruszenie przepisów prawa o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym bądź międzynarodowym. 


Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać ani nie udostępniać żadnych Treści Użytkownika, w których posiadanie wszedł nielegalnie bądź których wykorzystanie w Witrynie przez Spółkę byłoby nielegalne. Spółka zastrzega sobie w każdym czasie prawo do ujawniania wszelkich informacji wynikających z Treści Użytkownika lub z nimi związanych, w tym między innymi w zakresie wymaganym dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, prowadzenia postępowania wyjaśniającego bądź na żądanie organów państwowych, a także prawo do edytowania, odmowy udostępnienia lub do usunięcia, w całości bądź w części, Treści Użytkownika, jakie Spółka – według swojego wyłącznego uznania – uzna za niedopuszczalne bądź stanowiące naruszenie niniejszych Warunków korzystania. Spółka zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania bądź właścicieli praw o wszelkich przekazanych jej Treściach Użytkownika uznanych za niezgodne z prawem lub niemoralne. 


Użytkownik potwierdza, że – udostępniając Treści Użytkownika – gwarantuje, iż posiada wszelkie wzmagane licencje, zezwolenia oraz upoważnienia. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć Treści Użytkownika z Witryny w przypadku utraty licencji, zezwolenia lub upoważnienia, o którym mowa powyżej. 


W przypadku zamiaru wykorzystania Treści Użytkownika w inny sposób (np. w przypadku zwrócenia się przez Spółkę do Użytkownika z prośbą o przeniesienie na nią tytułu własności do Treści Użytkownika), informacje na ten temat zostaną zamieszczone w Witrynie, a Użytkownik będzie mógł zdecydować o ewentualnym przekazaniu Treści Użytkownika w taki sposób. 


Spółka może, ale nie jest zobowiązana monitorować od czasu do czasu Treści Użytkownika. Nie podlega również obowiązkowi nadzorowania Treści Użytkownika w żaden inny sposób. Spółka zastrzega sobie prawo do ustalenia, według swojego wyłącznego uznania, czy Treści Użytkownika są zgodne z Warunkami korzystania. Spółka może usunąć wszelkie Treści Użytkownika uznane za obraźliwe lub odmówić Użytkownikowi dostępu bądź zablokować mu dostęp do Witryny czasowo, aby nie mógł przesyłać Treści Użytkownika stanowiących naruszenie Warunków korzystania w dowolnym czasie, bez uprzedniego zawiadomienia oraz według swojego wyłącznego uznania. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione na skutek działań podjętych przez nią w powyższym zakresie. 


Spółka nie jest zobowiązana: (a) przechowywać oryginałów lub kopii Treści Użytkownika, (b) zwrócić Użytkownikowi Treści Użytkownika, (c) usunąć Treści Użytkownika z Witryny w przypadku usunięcia konta Użytkownika.

8. PRAWA UDZIELANE SPÓŁCE PRZEZ UŻYTKOWNIKA


Przesłanie bądź udostępnienie Treści Użytkownika w Witrynie jest równoznaczne z udzieleniem: (a) Spółce niewyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, bezpłatnej i przenaszalnej licencji pozwalającej na korzystanie, reprodukowanie, edytowanie, modyfikację, przechowywanie, zmianę formatowania, sprzedaż, udzielanie dalszych licencji, dystrybucję/transmisję (za pomocą dowolnych środków, jakie są dostępne obecnie lub będą dostępne w przyszłości), tworzenie dzieł pochodnych lub podcastów, wyświetlanie oraz odtwarzanie Treści Użytkownika, o których mowa powyżej, w związku z Witryną bądź publicznie, za pośrednictwem kanałów telewizyjnych należących do Spółki, z wykorzystaniem jej technologii mobilnych lub w inny sposób w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w tym między innymi na promowanie oraz redystrybucję – częściowo lub w całości – Witryny (wraz z dziełami pochodnymi), z wykorzystaniem dowolnego formatu nośnika oraz za pośrednictwem dowolnych kanałów, (b) każdemu użytkownikowi Witryny niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej licencji gwarantującej dostęp do Treści Użytkownika za pośrednictwem Witryny, pozwalającej na wykorzystywanie, reprodukowanie, dystrybucję, sporządzanie dzieł pochodnych, wyświetlanie oraz odtwarzanie Treści Użytkownika w zakresie, w jakim pozwalają na to funkcjonalności Witryny oraz zgodnie z Warunkami korzystania. 


Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do należących do niego Treści Użytkownika, w tym prawa własności intelektualnej, a udzielona przez niego licencja ma charakter niewyłączny, w związku z czym Użytkownikowi przysługuje prawo do dalszego wykorzystywania Treści Użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny, w tym do zezwalania innym osobom na korzystanie z Treści Użytkownika. 


Udzielone przez Użytkownika licencje, o których mowa powyżej, wygasają z chwilą usunięcia przez niego z Witryny bądź skasowania Treści Użytkownika w postaci plików audio/wideo. Licencje, o których mowa powyżej, udzielone przez Użytkownika w odniesieniu do tekstu stanowiącego część Treści Użytkownika, są nieodwołalne i nie podlegają żadnym ograniczeniom czasowym, co nie stanowi jednak uszczerbku dla przysługujących Użytkownikowi praw własności.

9. TREŚCI INNYCH UŻYTKOWNIKÓW I PROCES SKŁADANIA SKARG


Mimo że Spółka wymaga, aby przekazywane Treści Użytkownika były zgodne z Warunkami korzystania, Użytkownik niniejszym potwierdza, że korzystając z Witryny może uzyskać dostęp do Treści Użytkownika o charakterze nieprawdziwym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub nieodpowiednim dla niego. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zrzec oraz zrzeka się wszelkich praw oraz środków, jakie przysługują mu obecnie bądź mogą przysługiwać mu w przyszłości, w tym na mocy prawa słuszności, względem Spółki w związku z obraźliwymi Treściami Użytkownika, o których mowa powyżej. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika, a ponieważ Treści Użytkownika tworzone są przez użytkowników, nie muszą one być zgodne z poglądami Spółki. 


Użytkownik, który powziął informację na temat niewłaściwego korzystania z Witryny, chciałby złożyć skargę dotyczącą Treści Użytkownika lub innych materiałów opublikowanych w Witrynie lub uznał, że naruszone zostały przysługujące mu prawa (np. naruszenie praw autorskich bądź zniesławienie Użytkownika itp.), może powiadomić o tym fakcie Spółkę, kontaktując się z nią pod adresem: complaints@uk.amcnetworks.com. Jest to najszybszy sposób kontaktu ze Spółką. Kontakt ze Spółką możliwy jest także pod adresem podanym w par. 19.

10. ODSYŁACZE DO WITRYN OSÓB TRZECICH


Witryna Spółki może zawierać odsyłacze lub odniesienia do witryn internetowych, zasobów, materiałów o charakterze reklamowym bądź sponsoringowym należących do innych osób, w tym między innymi do witryn będących własnością lub prowadzonych przez Freecaster.tv, Extreme Networks Limited lub Extreme Group Limited lub ich podmioty dominujące bądź spółki lub podmioty z nimi powiązane lub stowarzyszone (dalej: „Witryna/Witryny osób trzecich"). Odwiedzając Witryny osób trzecich, Użytkownik opuszcza Witrynę należącą do Spółki i nie podlega dłużej Warunkom korzystania. 


Spółka nie zweryfikowała wszystkich Witryn osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za: (a) treści lub reklamy, informacje na temat produktów lub usług oferowanych w Witrynach osób trzecich, (b) jakiekolwiek działania Użytkownika lub spory związane z Witrynami osób trzecich. 


Spółka nie rekomenduje ani nie poleca Witryn osób trzecich. 


Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, jakie mogą wynikać z korzystania z odsyłaczy oraz Witryn osób trzecich. Zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z warunkami oraz polityką prywatności obowiązującą w odniesieniu do Witryn osób trzecich, do których uzyskuje dostęp. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia odsyłaczy do Witryn osób trzecich w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.

11. ZAKUP PRODUKTÓW ZA POŚREDNICTWEM WITRYN OSÓB TRZECICH


Istnieje możliwość dokonywania zakupów produktów lub usług za pośrednictwem Witryn osób trzecich. Każda transakcja sprzedaży podlega warunkom określonym przez właściwą osobę trzecią, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za taką sprzedaż bądź jej część. W przypadku gdyby Użytkownik chciał złożyć skargę, zgłosić problem lub przekazać informacje zwrotne dotyczące produktu bądź usługi zakupionej za pośrednictwem Witryny osoby trzeciej, powinien skontaktować się bezpośrednio z taką osobą.

12. INTERFEJSY PROGRAMOWANIA APLIKACJI OSÓB TRZECICH („API")


Spółka umożliwia posiadaczom kont wykorzystywanie interfejsów programowania aplikacji, takich jak funkcjonalność „Zaloguj się przez Facebooka". Należy jednak pamiętać, że interfejsy programowania aplikacji osób trzecich komunikują się z Witrynami osób trzecich, a korzystając z nich Użytkownik podlega warunkom oraz polityce prywatności ustanowionej przez osoby trzecie. Użytkownik może korzystać z interfejsu programowania aplikacji osób trzecich w celu zalogowania się lub wylogowania z Witryny lub korzystać z konta prowadzonego przez osobę trzecią w celu udostępniania Treści Użytkownika bądź kontaktowania się z Witryną należącą do Spółki. Należy jednak pamiętać, że taka osoba trzecia również może wykorzystywać informacje lub Treści Użytkownika zamieszczane przez niego w Witrynie za pomocą interfejsów programowania aplikacji osób trzecich oraz uzyskiwać do nich dostęp. Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami oraz polityką prywatności obowiązującą na każdej witrynie osoby trzeciej oferującej interfejsy programowania aplikacji, z których Użytkownik może korzystać w związku z Witryną należącą do Spółki.

13. WYSKAKUJĄCE OKIENKA


Korzystanie z Witryny może wiązać się z wyskakującymi od czasu do czasu okienkami. Wyskakujące okienka pochodzące od Spółki zostaną w sposób wyraźny oznakowane. Użytkownikowi mogą również wyświetlać się wyskakujące okienka pochodzące od innych spółek. Ponadto możliwe jest otrzymywanie reklam osób trzecich w postaci wyskakujących okienek. Wyskakujące okienka mogą pojawiać się w związku z: (a) inicjatywami o charakterze sponsoringowym lub marketingowym organizowanymi przez Spółkę, (b) zainstalowaniem na komputerze Użytkownika oprogramowania, zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Spółka nie rekomenduje żadnych stron internetowych, produktów ani usług osób trzecich, jakie mogą wyświetlać się za pośrednictwem wyskakujących okienek niepochodzących bezpośrednio od niej.

14. FORA DYSKUSYJNE


Witryna może zawierać fora dyskusyjne oraz czaty pozwalające na przekazywanie Spółce informacji zwrotnych, a także na kontakty z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym. Jeśli nie określono inaczej, Spółka nie sprawuje kontroli nad treścią wiadomości, informacji ani plików zamieszczanych na forach dyskusyjnych. Użytkownik korzysta z for dyskusyjnych wyłącznie na własne ryzyko. Spółka zastrzega sobie jednak w każdym czasie prawo do ujawniania wszelkich informacji wynikających z transmisji za pośrednictwem for dyskusynych lub z nimi związanych, w tym między innymi w zakresie wymaganym dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, prowadzenia postępowania wyjaśniającego bądź na żądanie organów państwowych, a także prawo do edytowania, odmowy udostępnienia lub do usunięcia, w całości bądź w części, wszelkich informacji lub materiałów, jakie Spółka – według swojego wyłącznego uznania – uzna za niedopuszczalne bądź stanowiące naruszenie niniejszych Warunków korzystania. 


Informacje wymieniane za pośrednictwem for dyskusyjnych mają charakter publiczny i nie są poufne. Korzystanie z for dyskusyjnych wymaga przestrzegania przez Użytkownika Wytycznych dla społeczności internetowej.

15. DOSTĘPNOŚĆ


Wszelkie problemy związane z dostępem do odsyłaczy, Treści lub Treści Użytkownika znajdujących się w Witrynie, z korzystaniem z Witryny za pomocą określonych przeglądarek internetowych lub oprogramowania, a także sugestie dotyczące poprawy jej dostępności należy zgłaszać Spółce. Spółka jest zainteresowana wszelkimi informacjami, dzięki którym mogłaby usprawnić działanie Witryny.

16. KONKURSY


Za pośrednictwem Witryny mogą być od czasu do czasu organizowane konkursy oraz prowadzone kampanie promocyjne. Każdy konkurs i kampania promocyjna podlega odrębnym warunkom, które stanowią integralną część niniejszych Warunków korzystania. Konkursy lub kampanie promocyjne organizowane za pośrednictwem Witryn osób trzecich nie podlegają niniejszym Warunkom korzystania, ale warunkom określonym przez osoby trzecie, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli.

17. ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE UMOWY


Niniejsza umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania przez Spółkę lub przez Użytkownika. 


Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania stosunku łączącego go ze Spółką w dowolnym czasie, bez wypowiedzenia, według jego wyłącznego uznania oraz z dowolnej przyczyny poprzez: (a) usunięcie lub skasowanie wszelkich Treści Użytkownika przekazanych Spółce (z wyjątkiem tekstów i komentarzy), (b) dezaktywowanie konta Użytkownika, (c) powstrzymanie się od wchodzenia na Witrynę w przyszłości. Wszelkie Treści Użytkownika, które nie zostaną przez niego usunięte z Witryny lub skasowane, podlegają w dalszym ciągu Warunkom korzystania. Jeśli konto nie zostało usunięte przez Spółkę na skutek naruszenia przez Użytkownika Warunków korzystania, Użytkownik może ponownie zacząć korzystać z Witryny w dowolnym czasie. 


Spółce przysługuje prawo do rozwiązania lub zawieszenia stosunku łączącego ją z Użytkownikiem w dowolnym czasie, według jej wyłącznego uznania, bez wypowiedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika w przypadku: (a) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków korzystania, (b) obowiązku nałożonego w tym zakresie na Spółkę na mocy obowiązujących przepisów prawa, (c) zmiany sposobu, zawieszenia lub zakończenia prowadzenia Witryny bądź jej dowolnej części (w tym w przypadku braku dostępności określonych funkcjonalności lub stron w Witrynie).

18. ZASTRZEŻENIA, OGRANICZENIA ORAZ ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


Witryna, Treści, Treści Użytkownika, informacje, obrazy, logotypy, Oprogramowanie, Logotypy Witryny, tekst, materiały graficzne, a także produkty i usługi oferowane przez Spółkę, jej podmiot dominujący, spółki i podmioty z nią powiązane i stowarzyszone, udostępniane są w stanie, w jakim są dostępne oraz z zastrzeżeniem ich dostępności, a Spółka nie składa żadnych oświadczeń, nie potwierdza ani nie udziela żadnej gwarancji, w tym domniemanej gwarancji odpowiedniej jakości, przydatności dla określonego celu, braku naruszenia, zgodności, bezpieczeństwa lub rzetelności. 


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna udostępniana jest za pośrednictwem internetu, w związku z czym na jakość i dostępność Witryny oraz jej interaktywnych elementów mogą mieć wpływ czynniki pozostające poza kontrolą Spółki (w uzasadnionym zakresie). Spółka nie gwarantuje dostępności Witryny, jej niezakłóconego lub bezbłędnego działania ani naprawy usterek, ani że Witryna lub serwer, za pośrednictwem którego jest ona udostępniana, nie zawierają złośliwego oprogramowania lub wirusów itp. 


Za wyjątkiem przypadków określonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka ani jej podmiot dominujący, spółki lub podmioty z nią powiązane i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty bądź szkody spowodowane: (a) zakłóceniami lub opóźnieniami w działaniu Witryny, błędami, wirusami lub złośliwym oprogramowaniem itp. znajdującym się w Witrynie, (b) zaniedbaniem Użytkownika, naruszeniem przez niego Warunków korzystania lub niezastosowaniem się do uzasadnionych instrukcji przekazanych mu przez Spółkę, (c) brakiem kompatybilności Witryny z innym oprogramowaniem lub materiałami znajdującymi się na urządzeniach Użytkownika, (d) nieupoważnionym lub nieuprawnionym korzystaniem z Witryny, (e) korzystaniem z Witryny osoby trzeciej, jej oprogramowania, treści lub usług, (f) uszkodzeniem, utratą lub zafałszowaniem Treści Użytkownika, danych, informacji bądź materiałów, (g) problemami lub awarią techniczną po stronie dostawcy usług internetowych, sieci lub linii telefonicznej, systemów komputerowych dostępnych w trybie online, serwerów, urządzeń komputerowych lub oprogramowania, (h) stratami finansowymi ani za żadne szkody pośrednie, wyjątkowe, incydentalne, wtórne bądź też inne szkody lub straty o charakterze ekonomicznym, wynikające z korzystania z Witryny lub związane z korzystaniem z niej, (i) przez inne czynniki pozostające poza kontrolą Spółki (w uzasadnionym zakresie) bądź też ich kombinację. Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem po stronie Spółki i obowiązują wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, co pozostaje bez wpływu na ustawowe prawa przysługujące Użytkownikowi. 


Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć i ochronić Spółkę, jej podmioty zależne, licencjodawców i spółki z nią stowarzyszone, a także członków ich zarządów, osoby sprawujące funkcje kierownicze, przedstawicieli, pracowników oraz reprezentantów przed koniecznością poniesienia wszelkich kosztów (w tym uzasadnionych kosztów prawnych), roszczeniami, stratami, szkodami oraz postępowaniami, na jakie Spółka może być narażona w związku z: (a) naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy, w tym przyrzeczeń, zobowiązań, gwarancji i oświadczeń złożonych przez Użytkownika i zawartych w niniejszych Warunkach korzystania, (b) naruszeniem praw majątkowych, w tym praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw (w tym praw umownych, związanych z zachowaniem poufności, prywatności czy praw do jawności) każdej innej osoby lub podmiotu oraz innymi roszczeniami osób trzecich, stratami, szkodami lub postępowaniami wynikającymi z wykorzystania przez Spółkę jakichkolwiek Treści Użytkownika opublikowanych przez niego za pośrednictwem Witryny. 


19. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


W przypadku jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do Spółki w celu ich rozwiązania, kontaktując się z nią pod adresem: complaints@uk.amcnetworks.com. Wszelkie uzasadnione wnioski dotyczące rozwiązania sporu zostaną przez Spółkę rozpatrzone. Wszelkie roszczenia, spory bądź kwestie związane z Witryną lub niniejszymi Warunkami korzystania bądź wynikające z nich podlegają we wszystkich aspektach prawu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane. Użytkownik i Spółka potwierdzają, że będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. 


W celu uniknięcia wątpliwości, „niewyłączna jurysdykcja sądów angielskich" oznacza, że w przypadku gdyby Użytkownik mógł wysunąć przeciwko Spółce roszczenie związane z Witryną lub niniejszymi Warunkami korzystania lub z nich wynikające, sądem właściwym byłby sąd położony na terytorium Anglii z zastrzeżeniem, że w dozwolonych przypadkach Użytkownik mógłby również podjąć decyzję o wniesieniu roszczenia w sądzie innego kraju. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie przepisów prawa Anglii we wszystkich sytuacjach, w których będzie to dozwolone.

20. POSTANOWIENIA RÓŻNE


Jeżeli jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne na mocy prawa obowiązującego w dowolnym kraju, w którym warunki te i postanowienia mają obowiązywać, w zakresie i w kraju, w jakim warunek ten uznany zostanie za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostanie on wyłączony i usunięty z niniejszych Warunków korzystania, a pozostałe warunki i postanowienia zachowają moc wiążącą i pozostaną wykonalne. 


Nieskorzystanie przez Spółkę lub niewykonanie przez nią jakiegokolwiek prawa przysługującego jej na mocy niniejszych Warunków korzystania bądź opóźnienie w skorzystaniu z niego lub wykonania go nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa przez Spółkę. 


Niniejsze Warunki korzystania wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami dotyczącymi konkursów, promocji itp. stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, mają zastosowanie do korzystania przez niego z Witryny oraz zastępują w pełni wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do Witryny, a także wszelkie inne warunki korzystania, jakie mogły obowiązywać wcześniej. 


Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że każdy podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, w tym jej podmiot dominujący, podmioty powiązane i stowarzyszone z nią, a także podmioty, w których skład wchodzi Spółka, jest beneficjentem Warunków korzystania, a podmioty i spółki, o których mowa powyżej, są upoważnione do bezpośredniego egzekwowania oraz powoływania się na wszelkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania, które przyznają im określone korzyści (lub prawa). Beneficjentem Warunków korzystania nie może być żadna inna spółka ani podmiot. 


Niniejsze Warunki korzystania mogą zostać udostępnione w wielu wersjach językowych z zastrzeżeniem, że wersja angielska jest zawsze rozstrzygająca.

21. DANE KONTAKTOWE SPÓŁKI


Adres pocztowy: CBS AMC Networks EMEA Channels Partnership, 33 Broadwick Street, Soho, London W1F 0DQ, Wielka Brytania – do wiadomości: Inspektor Ochrony Danych

Adres e-mail: terms_conditions@uk.amcnetworks.com lub w kwestiach związanych z prywatnością danych: DataPrivacy-uk@amcnetworks.com

Telefon: +44 207 328 8808

 


Inspektor Ochrony Danych w Europie:
  


AMC Networks International - Iberia

C/O AMCNI – Inspektor Ochrony Danych w Europie

Calle Saturno 1 - Pozuelo de Alarcon

28224 Madryt

Hiszpania

dpo@amcnetworks.com

W TYM MIESIĄCU
Laws of Attraction
Pozew o miłość
Środa 17 Lipiec
18:10
Catch Me If You Can
Złap mnie, jeśli potrafisz
Niedziela 21 Lipiec
22:05
As Good As It Gets
Lepiej być nie może
Sobota 20 Lipiec
22:05
DZIŚ WIECZOREM
The Nanny Diaries
Niania w Nowym Jorku
Dziś w CBS Europa o 17:55

Annie po zakończeniu studiów w college'u potrzebuje pracy. Wkrótce zostaje nianią w domu bardzo zamożnej rodziny na Manhattanie. Dysfunkcyjni rodzice okazują się bardzo trudnymi pracodawcami.